Zorgbakkerij Almere vindt het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met gegevens van cliënten. Hieronder wordt in het kort beschreven hoe dit wordt gedaan. Naast deze privacyverklaring hanteert Zorgbakkerij Almere een geheimhoudingsverklaring in de overeenkomst van opdracht die met jou als cliënt wordt afgesloten.

1. Doel en grondslag

De grondslag voor het verwerken van jouw persoonsgegevens als cliënt van Zorgbakkerij Almere ligt in het kader van de zorg- dienstverleningsovereenkomst. Het doel is om je zo goed mogelijk te kunnen begeleiden.

2. Dossier en gegevensverwerking
Om de afgesproken ondersteuning/diens

t te kunnen leveren heeft Zorgbakkerij Almere gegevens van je nodig. De cliëntgegevens die door ons worden verwerkt om je zo goed mogelijk te begeleiden en onze diensten te factureren zijn: naam, adres, postcode, woonplaats, geboortedatum, BSN nummer, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en bijzondere persoonsgegevens (bijvoorbeeld over je gezondheid of klachten) die van belang zijn om de met jouw afgesproken ondersteuning goed uit te voeren.

3. Gegevens delen

Zorgbakkerij Almere zal geen cliëntgegevens met anderen delen. Een uitzondering is wanneer dit door toedoen van een wettelijk voorschrift vereist is. Dit gaat bijvoorbeeld om de facturen die wij sturen die door onze boekhouder worden ingezien en verwerkt ten behoeve van onze administratie.

4. Beveiliging van gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens verloren gaan of in onbevoegde handen terecht komen gaat Zorgbakkerij Almere zorgvuldig met jouw gegevens om en zorgt Zorgbakkerij Almere ervoor dat klantgegevens goed beveiligd zijn. Mocht het onverhoopt voorkomen dat er toch informatie lekt dan rapporteren wij dit conform de meldplicht datalekken.

5. Bewaartermijnen

Gegevens die beschikbaar moeten blijven voor de Belastingdienst worden 7 jaren bewaard. Gegevens die beschikbaar moeten blijven in het kader van zorgwetgeving worden 15 jaar bewaard.

6. Wat zijn jouw rechten als cliënt met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens?

6.1 Recht van inzage en afschrift

Jij als cliënt hebt het recht om de gegevens die worden verwerkt door Zorgbakkerij Almere in te zien. Als jij jouw dossier wilt inzien, dan kunt je contact opnemen met de Zorgbakkerij Almere. De contactgegevens vind je aan het einde van deze informatie.

6.2 Recht van rectificatie (correctie of aanvulling)

De gegevens van de cliënt horen te kloppen. Als dat niet het geval is en gegevens niet juist zijn, onvolledig of achterhaald, dan kun je Zorgbakkerij Almere vragen deze gegevens te wijzigen of aan te vullen.

6.3 Recht van vergetelheid (wissen van gegevens)

Je kunt Zorgbakkerij Almere vragen gegevens te laten wissen. Zorgbakkerij Almere moet dit binnen drie maanden doen. Dit hoeft niet meteen als wij vinden dat het bewaren van de gegevens van belang is voor de uitvoering van de overeenkomst of gegevens 7 jaren bewaard moeten blijven voor de Belastingdienst.

6.4 Recht van overdraagbaarheid van gegevens (dataportabiliteit)

Jij kunt verzoeken je zorgdossier aan jou te laten overdragen. Binnen een maand zal op dit verzoek worden gereageerd door Zorgbakkerij Almere. Dit recht geldt niet voor gegevens die een cliënt niet direct of indirect heeft aangeleverd. Het betreft wel de gegevens die jij als cliënt zelf actief en bewust hebt aangeleverd.

6.5. Een bezwaar of verzoek indienen

Als je bezwaar maakt tegen de verwerking of bescherming van gegevens of een verzoek wilt indienen, dan kunt u contact opnemen met Mettin Bildirici, e-mail: info@zorgbakkerijalmere.nl.
Je kunt ook een klacht indienen bij de NL toezichthouder; de Autoriteit persoonsgegevens, wanneer jij vindt dat Zorgbakkerij Almere niet goed met jouw gegevens omgaat.